Grup d'intervenció

REGLAMENT DEL GRUP D'INTERVENCIÓ DE L'ADF CAP DE CREUS-SERRA DE RODES (224)

El Grup d'Intervenció de l'ADF esta constituït per les persones que viuen al territori a protegir, uns voluntaris en actiu les vint-i-quatre hores del dia durant els tres-cents seixanta-cinc dies de l'any. Així mateix, el seu coneixement i dedicació fa a l'ADF extraordinàriament efectiva a l'hora de realitzar les funcions propies de la mateixa. És per aquest motiu i amb la finalitat de garantir el seu bon funcionament que la Junta Directiva de l'ADF decideix crear i reglamentar el Grup d'Intervenció.

0.El Grup d'Intervenció de l'ADF te com a finalitat realitzar tasques de prevenció i extinció d'incendis forestals, i prestar col·laboració en altres emergències, en l'àmbit d'actuació de l'ADF. Ho farà seguint el previst a l'INFOCAT.

1.El Grup d'Intervenció de l'ADF està constituït per aquelles persones admeses que hagin estat formades per realitzar tasques de prevenció i extinció d'incendis forestals, i prestar col·laboració en altres emergències, en l'àmbit d'actuació de l'ADF.

2. L'activitat que realitzen els voluntaris del Grup d'Intervenció és de caràcter altruista, per tant no és d'aplicació la legislació laboral vigent.

3. Els voluntaris del Grup d'Intervenció tenen les següents funcions:
-Prestar col·laboració personal en la vigilància i altres tasques vinculades a la prevenció d'incendis forestals.
-Prestar col·laboració en les emergències i en l'extinció d'incendis forestals.

4. Els voluntaris del Grup d'Intervenció disposaran d'uniforme i del Carnet Groc expedit pel Servei de Prevenció d'Incendis Forestals, que hauran de portar en l'exercici de les seves funcions.

5. Els voluntaris del Grup d'Intervenció actuaran tot l'any, i principalment en època de major risc d'incendi forestal i durant les emergències.

6. El Grup d'Intervenció s'estructura amb colles. Les colles estan formades com a minim per 3 persones, una de les persones farà funcions de Cap de colla.
-Els Caps de colla els proposa la mateixa colla, i necessiten del vist i plau del Coordinador Operatiu. En cas de no haver-hi acord a la colla decideix el Coordinador Operatiu.
-El Cap de colla és l'interlocutor amb el Coordinador Operatiu, o a falta d'aquest amb els Agents Rurals, bombers o altres organismes.
-El Cap de colla és l'encarregat de transmetre les ordres a la colla i vetllar pel seu cumpliment.

7. El conjunt de colles i voluntaris del Grup d'Intervenció actuaran sota les ordres del Coordinador Operatiu, que serà nomenat pel President, previ acord de la Junta Directiva.
-El Coordinador Operatiu és l'interlocutor amb els Agents Rurals, bombers o altres organismes.
-El Coordinador Operatiu és l'encarregat de donar les ordres a les colles i distribuir els recursos materials de l'ADF.
-El President de l'ADF pot realitzar funcions de Coordinador Operatiu quan les necessitats ho requerixin.

8. Els aspirants a formar part del Grup d'Intervenció de l'ADF hauran de reunir els seguents requisits:
a) Ser major de 18 anys.
b) Presentar una instància acompanyada del curriculum adreçada al President de l'ADF.
c) Viure o estar vinculat als municipis de l'ADF.
d) Presentar un certificat medic ordinari conforme no te cap impediment per actuar en un incendi forestal.
e) Realitzar un curs de formació.

9. Un cop admesos els voluntaris del Grup d'Intervenció reben el Carnet Groc del Servei de Prevenció d'Incendis Forestals i l'uniforme, quedan enquadrats en una colla en periode de proves durant 6 mesos.

10. Dins del Grup d'Intervenció hi pot haver voluntaris especialitzats, per assolir una especialitat caldrà justificar-ho documentalment, en cas d'ésser acceptada pel President de l'ADF els voluntaris que en gaudeixin podran portar una identificació a l'uniforme.

11. Les baixes al Grup d'Intervenció es produeixen:
a) A petició pròpia, mitjançant renuncia escrita.
b) Per expulsió: Les causes de baixa per expulsió seràn:
-Deixar de complir 3 vegades en un any, sense causa justificada, qualsevol de les tasques encomanades.
-Utilitzar o exhibir indequadament les identificacions i/o materials de l'ADF.
-Agradir de paraula o obra a qualsevol ciutada en activitats, actuacions o actes vinculats a l'ADF.
c) Per la no renovació del Carnet Groc.

12. Els voluntaris del Grup d'Intervenció tenen dret a usar el carnet, els distintius i els equips de l'ADF, en tots els actes, activitats i actuacions pels quals siguin requerits.

13. Els voluntaris del Grup d'Intervenció són beneficiaris d'una polissa d'assegurança contractada pel Departament de Medi Ambient de la generalitat de Catalunya per fer front els accidents que es produeixin en actes, activitats i actuacions propies de l'ADF.

14. Les obligacions propies dels voluntaris del Grup d'Intervenció són:
-Dur a terme les tasques encomanades i complir les normes per garantir la bona marxa de les actuacions de l'ADF.
-Acudir els sinistres el més aviat possible, quan se'ls avisi o en tinguin noticia per altres mitjans.
-Col·laborar en actes i activitats vinculats a l'ADF.
-Portar, en els actes, activitats i actuacions vinculades a l'ADF, la documentació que acredita la seva pertinença al Grup d'Intervenció de l'ADF, vestir l'uniforme correctament i mantenir-lo en bon estat de conservació.

La Junta Directiva de la nostra ADF va aprovar per unanimitat el Reglament del Grup d'Intervenció el 24 de febrer de 2003.

Amb el suport de

Port de la Selva Selva de Mar Diputació de Girona GEneralitat de Catalunya

Ajuntament del Port de la Selva

Ajuntament de la Selva de Mar  

Diputació de Girona

     Generalitat de Catalunya